Odziv na pobudo o samostojnem ministrstvu za kulturo

Iz medijev smo izvedeli, capsule da sta direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) Igor Tršar in programski direktor EPK 2012 Mitja ?ander 5. 2. 2013, leto dni po peticiji proti ukinitvi ministrstva za kulturo, ponovila zahtevo po vrnitvi samostojnega ministrstva za kulturo. Ugotavljamo, viagra da so njuni argumenti za samostojno ministrstvo enaki lanskim. ?ander je dodal zgolj ugotovitev, da bi se za uspešno ?rpanje denarja iz kohezijskih evropskih skladov bolj spla?alo imeti samostojni resor.

Menimo, da se nam v zadnjih letih dogaja izrazita demontaža celotne države, brez vizije in resnih gospodarskih, ekoloških, socialnih, kulturnih in drugih politik, ne glede na organiziranost posameznih podro?ij. Omenjena pobuda za samostojno ministrstvo tako cilja predvsem na morebitno novo zasedbo vlade, do katere bo verjetno kmalu prišlo.

Žal tudi bivše samostojno ministrstvo, in nikakor tudi ne sedanje, v prejšnjih letih ni bilo sposobno generirati sveže kulturne politike s kvalitetno vizijo razvoja. O ?emer pri?a tudi dolgoletna dejavnost razli?nih stanovskih iniciativ, kot so Odprta zbornica, Asociacija, Artservis itd., ki so se razvile ravno kot odziv na neustrezne razmere.
» more…Pobuda za pravično izplačevanje razstavnin umetnikom

JAVNO PISMO
Strokovni javnosti, javnim zavodom, umetnikom, občinam, medijem

Spoštovani,

v času, ko se bliža osrednji slovenski kulturni praznik, javnost opozarjamo na težak socialni položaj ustvarjalcev, ki so samozaposleni v kulturi. Med njimi so še v posebno težkem položaju tisti ustvarjalci, ki delujejo na področju likovne, sodobne vizualne, intermedijske ter interdisciplinarne umetnosti in se javnosti predstavljajo na razstavah. Ti ustvarjalci se že vrsto let srečujejo z mnogimi težavami, povezanimi z neplačevanjem njihovega dela.

Spodaj podpisane organizacije odpiramo pobudo za dosledno izplačevanje razstavnin umetnikom, kot pravičnim plačilom za opravljeno delo. Neplačevanje le-teh s strani javnih zavodov je namreč v slovenskem prostoru postalo globoko zakoreninjena, pa vendar nesprejemljiva praksa. Samozaposleni (in večkrat tudi nevladne organizacije) tako zastonj in na lastne stroške ustvarjajo program javnim zavodom, ki za svoje delovanje prejemajo državno in občinsko financiranje. Za opravljeno delo z razstavo tako dobijo plačilo vsi vpleteni (od snažilke do direktorja) razen umetnice in umetnika. Zato so samozaposleni v kulturi prikrajšani za osnovne pravice in so socialno ter poklicno razvrednoteni.
» more…Pripombe na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2013-2016

V Odprti zbornici smo zaskrbljeni nad osnutkom NPK 2013-2016, no rx ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Dokument je neprimerno krajši od osnutka NPK 2012-2015, ki je temeljil na analizi stanja na podro?ju kulture. Stanovske organizacije in združenja pa so nanj podale tudi svoje pripombe in predloge za izboljšave. Novi osnutek NPK starega sploh ne omenja, še ve?, v prvem stavku dokumenta je zapisano, da prejšnja vodstvena ekipa takega dokumenta ni zmogla sestaviti. Zaskrbljeni smo nad odlo?itvijo MIZKŠ, da uvodni stavek uvodnega dela pomembnega strateškega dokumenta uporabi za diskreditacijo dela predhodnikov. Namesto da bi izhajali iz predhodnega osnutka 2012-2015 in ga nadgradili upoštevajo? pripombe in predloge strokovne javnosti, so se odlo?ili da novi dokument mo?no okrnijo.

Skrbi nas umik vseh finan?nih postavk iz osnutka NPK in sklicevanje na krizo ter negotove politi?ne razmere. NPK je strateški in zavezujo? dokument, ki pokriva triletno obdobje. Iz tega lahko razumemo, da bo zaradi negotovih razmer naslednja tri leta financiranje kulture še naprej potekalo zgolj po »inerciji«.
» more…Samozaposleni v kulturi so nesprejemljive stranske žrtve pokojninske in davčne reforme

Koordinacija za samozaposlene naslovila pismo na Ministrstvo za finance, podpisnik je tudi Odprta zbornica za sodobno umetnost.

Člani Koordinacije za samozaposlene smo na podlagi opravljene ocene učinkov nove davčne zakonodaje na samozaposlene danes na Ministrstvo za finance naslovili javno pismo, v katerem predlagamo ukrepe, ki bi lahko kratkoročno omilili negativne posledice za samozaposlene. Menimo, da so samozaposleni v kulturi nesprejemljive stranske žrtve pokojninske in davčne reforme, saj le ta v obdavčitev njihovih prihodkov prinaša nerazumljive anomalije in davčna bremena.

Ministrstvu za finance predlagamo začasne KRATKOROČNE UKREPE, ki omogočajo rešitev nastale anomalije pri izračunavanju dohodnine, kjer tisti z nižjimi dohodki plačujejo več:

  1. Da se posameznikom s statusom samozaposlenega v kulturi pri izračunu dohodnine upoštevajo splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje.
  2. Da se posameznikom s statusom samozaposlenega v kulturi, kot najranljivešim subjektom na trgu, vrne posebna 15-odstotna olajšava, ki pripada posameznikom, ki v finančnem letu zaslužijo do 25.000 EUR ne glede na to, ali imajo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport priznano pravico do plačila prispevka ali ne. Z upoštevanje 15-odstotne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi bi to tudi v sistemu normiranih stroškov pripeljalo do približno enake davčne obremenitve, kot so jo imeli tisti z najnižjimi dohodki pred uvedenimi spremembami, ki so njihovo davčno breme bistveno povečale.
  3. Da se posameznikom s statusom samozaposlenega, kot najranljivejšim subjektom na trgu, davek od prihodkov iz dejavnosti samozaposlenih v kulturi obračunava na podlagi plačane realizacije in ne na podlagi fakturirane realizacije.
  4. Da se za posameznike s statusom samoposlenega v kulturi ohrani minimalna pokojninska osnova oziroma se prehodno obdobje za prehod z minimalne na najnižjo pokojninsko osnovo izenači z malimi podjetji na pet let.

Obenem pa je nastala situacija pokazatelj neustreznosti ureditve statusa samozaposlenih, na katero že dalj časa opozarjamo. Kot SREDNJEROČNI CILJ zahtevamo sistemsko ureditev statusa samozaposlenih tako, da se spremeni v status SAMOSTOJNEGA DELAVCA V KULTURI, ki spada v kategorijo DELOJEMALCEV brez znanega delodajalca (oz. to je vsakokratni delodajalec) in ki opravlja NEPROFITNO dejavnost, kar je omejeno z višino cenzusa na podlagi BRUTO BRUTO zneska 35. plačnega razreda v javnem sektorju.

Pristojna ministrstva in Vlado Republike Slovenije smo pozvali, da v roku 15 dni pripravi terminski načrt aktivnosti in sprememb, potrebnih za sistemsko ureditev statusa v najkrajšem možnem času.

Organizacije in posameznike pozivamo k podpisu peticije v podporo poslanemu pismu!


Povezave in dokumenta:

> Pismo koordinacije za samozaposlene (pdf)
> Ocena učinkov nove zakonodaje (zakon o dohodnini, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) na samozaposlene v kulturi (pdf)
> PeticijaOdprta zbornica se je preimenovala

Odprta zbornica za vizualno in intermedijsko umetnost je spremenila svoj naziv v:

Odprta zbornica za sodobno umetnost
Forum za samooorganizacijo posameznikov na podro?ju vizualne, treat intermedijske in interdisciplinarne umetnosti

?lani Odprte zbornice delujemo v specifi?nih poklicih znotraj sodobne umetnosti. Naše delovanje je usmerjeno predvsem v problematiko samozaposlenih v kulturi. Ker se je poimenovanje poklicev v razvidu samozaposlenih v kulturi pri MIZKŠ letos spremenilo, viagra smo se v skladu s tem odlo?ili za ustrezno preimenovanje našega foruma.